Advokátska   kancelária     Haulík,     Poprendová     partneri     začala     pôsobiť v roku 2007. Poskytujeme kvalifikované právne služby vo všetkých oblastiach občianskeho a obchodného práva, ako aj v ďalších veciach s výnimkou trestného práva. Našich klientov zastupujeme pred súdmi, úradmi a inými orgánmi verejnej správy. Nad rámec bežných služieb ponúkame kreatívne riešenia zložitých právnych otázok a sporov.